Школски одбор
  • Регистрација

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  СА 20. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА

08.04.2021.год. У НАСТАВНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ШКОЛЕ.

Присутни:                                                                                                   Одсутни:
1. Јелена Гајић                                                                           1.Сузана Јанковић

2.Марија Милошевић                                                                              

3.Василије Копривица                                                                              

4.Раденко Грбић

5. Ивица Илић

6.Горан Гајић

7.Драган Шапић

8.Предраг Петровић

Предложен је следећи:

                                   Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.Верификација нових чланова Школског одбора;

2.Избор председника Школског одбора;

3.Усвајање Записника са 19.седнице Школског одбора;

4.Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор директора ОШ“Васа Чарапић“ за период од 4 године;

5.Доношење Одлуке о образовању комисије за избор директора ОШ“Васа Чарапић“/обавезне чланове комисије чине по 1 представник наставника разредне наставе, 1 представника из реда наставника предметне наставе , 1 представник ненаставног особља;

6.Доношење Пословника о раду Савета родитеља;

7.Доношење Правилника о интерном финасијском управљању и контроли;

8.Текућа питања

-Молба боксерског Савеза Србије

Решењем  Скупштине града Београда број:112-581/20-С од 30.новембра 2020.године именована су три члана школског одбора/представници родитеља:

-Горан Гајић

-Раденко Грбић

-Предраг Петровић

Решењем  Скупштине града Београда број:112-117/21-С од 12.марта 2021.године именована су два члана школског одбора/представници  јединице локалне самоуправе/:

-Јелена Гајић

-Ивица Илић

Именовани чланови су прихватили обављање дужности чланова Школског одбора.

Донете су следеће :

                                      О Д Л У К Е

2.За председника Школског одбора изабрана је кандидаткиња ЈЕЛЕНА ГАЈИЋ.

Одлука је донета већином гласова, односно  са 8 /осам/гласова „ЗА“.

  1. Усваја се Записник са 19. седнице Школског одбора која је одржана 23.02.2021.год, без примедби.

Одлука је донета већином гласова са 8(осам) гласова „ЗА“.

4-1. Расписује се конкурс за избор директора Основне школе „Васа Чарапић“ уБелом Потоку  , ул. Авалска , бр. 48А , на мандатни период од четири године.

4-2. Конкурс објавити у недељном листу „Послови” .

Одлука је донета већином гласова , односно са 8(осам) гласова „ЗА“.

  1. З А К Љ У Ч АК

Да чланове Комисије за избор  директора школском одбору  предложе запослени у школи , по структури:

-представник разредне наставе

-представник предметне наставе

-представник ненаставног особља

Одлаже се доношење одлуке о формирању комисије за избор директора школе за наредну седницу.

          ОДЛУКЕ                     

6.Доноси се Пословник о раду Савета родитеља  ОШ“Васа Чарапић“ у Белом Потоку.

Одлука је донета већином гласова , односно са 8(осам) гласова „ЗА“.

7.Доноси се Правилник о интерном финасијском управљању и контроли  ОШ“Васа Чарапић“ у Белом Потоку.

Одлука је донета већином гласова , односно са 8(осам) гласова „ЗА“.

  1. Уступа се школска фискултурна сала у ИО Зуце ,спортистима /Боксерски савез Србије/ на коришћење за припреме за такмичење, без новчане надокнаде и то:

-фискултурна сала;

-свлачионице;

-тоалет;

Одлука је донета већином гласова , односно са 8(осам) гласова „ЗА“.

                                                                                                     Председник Школског одбора

                                                                                                           Јелена Гајић с.р.

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Осeћам вeчeрас,док посматрам ластe
И пупољкe ранe,
Како срцe мојe полагано растe,
Ко видик у лeпe насмeјанe данe;

Како с младим биљeм постајe свe вeћe
И лако ко крило,
И како му цeло јeдно нeбо срeћe
И пакао бола нe би доста било;

Како чeзнe за свим што би живот мого
Лeпог да му дадe,
И да му ничeга нe би било много:
Тако су вeликe чeжњe му и надe.

Осeћам да досад свe јe било шала
Мога срца врeла,
Да још ником нисам своју љубав дала
Колику бих могла и колику хтeла;

Да у мeни цeла нeжна плима
Рeчи нeрeчeни;
Да бих срцe могла поклањати свима,
И да опeт много останe га мeни

Дeсанка Максимовић