Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Стручна већа

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Сузана Јанковић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Јована Урошевић,  Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић, Ана Радмилац

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић, , Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Живојин Хаџић, Данијела Ђоковић,Василије Копривица, Данијела Кушљевић Никитовић, Душица Трнавац

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић,Драгана Поповић, Горан Милосављевић, Сања Ђокић,

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица ,Александра Стевановић,Тамара Милићевић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Драгиша Драшковић, Маријана Брашњо

 

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Мирјана Неоричић

Разредно веће II разреда

Ружица Штулић

Разредно веће III разреда

Ана Икер

Разредно веће IV разреда

Јасмина Гајић

Разредно веће V разреда

Славица Митровић

Разредно веће VI разреда

Драгана Јовановић

Разредно веће VII разреда

Татјана Џелетовић

Разредно веће VIII разреда

Василије Копривица

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће малђих разреда

Сузана Јанковић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић

Стручно веће  за стране језике

Нина Драгић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Данијела Кушљевић Никитовић

Стручно веће  за уметност

Горан Милосављевић

Стручно веће  за математику

Тамара Милићевић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

Тимови, комисије и др.

Тимови

 

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Славица Митровић, Снежана Стојановић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Василије Копривица, Невенка Мијаиловић, Николина Ћулум Марковић, Лазар Ванић, Неда Димитријевић, Драгана Маринковић – родитељ, Мирослав Стринека – ШО, Марко Илић, Јована Миленковић, Невена Илић - ученици

Тим за квалитет

Драгиша Драшковић, Бојана Томић, Ружица Штулић, Неда Димитријевић, Светлана Јока, Марија Милошевић, Николина Ћулум Марковић,

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Светлана Јока, Тамара Бранкован

Стручни актив за  развој Школског програма

Бојана Томић, Весна Јелисавчић, Данијела Кушљевић Никитовић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Лазар Ванић,

Загорка Комарица, Невенка Мијаиловић, Сања Рајковић, Милошевић Марија, Мирјана Неоричић, Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Дрезгић.

Сајт

Снежана Стојановић, Славица Митровић

Техничка подршка

Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић,

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар наставничког већа

Јована Урошевић

Педагошки колегијум

Директор школе, БојанаТомић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић

Тим за сарадњу са родитељима

Сања Рајковић, Маријана Брашњо, Марија Милошевић, Сузана Јанковић

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Тасић Живковић, вероучитељ (БП)Александра Димитријевић (БП млађи), Данијела Ђоковић (П), Биљана

Ласковић (П млађи), Татјана Џелетовић(З), Марија  Младеновић (З млађи), Лазар Ванић,Николина Ћулум Марковић.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Драгиша Драшковић, Горан Милосављевић, Данијела Ђоковић, Дубравка Пејовић, Загорка Савић Комарица, Марија Марковић, Мирјана Неоричић, Сања Ђокић, Владимир Ђорђевић, Марија Милошевић,

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, ЖивојинХаџић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Владимир Јовановић

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Ивана Цветић (БП), Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

 Дејан Адуловић

Савет родитеља- координатор и записничар

Александра Димитријевић

Председник школског одбора

Данијел  Стевановић

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Владимир Јовановић, Невенка Мијаиловић, Горан Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

кординатор: Горан Милосављевић

Јована Урошевић, Зорица Ђелић,  Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана, Ивана Цветић, Весна Величковић, Богуновић Љиља,  Весна Дрезгић, Сања Ђокић

Позориште „Путујућа учионица“

Јасмина Гајић

Комисија за израду летописа

Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић, Славица Митровић

Комисија за електронски дневник

Славица Митровић, Мирослав Миленковић

Комисија за екскурзије и наставу у природи

Наставници историје и географије

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

Радост Европе: Нина Драгић, Василије Копривица, Маја Хаџић, Владимир Ђорђевић, Ана Радмилац, Живојин Хаџић,

е-Твининг: Маја Хаџић, Славица Митровић, Драгана Јовановић

Школски пројекти:

СИБОЗ: Владимир Ђорђевић, Марко Поповић, Драгиша Драшковић, Маријана  Брашњо,  Бојана Поповић

Еко пројекат: Василије Копривица, Драган  Вучић

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић  Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда,

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма  Имамовић, Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Бојана Томић, Нина Драгић, Десанка Тасић

Живковић, Сања Максимовић (БП), Милена Петровић (З), Сузана Јанковић (БП) Ивана Игнески (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З), Дубравка Пејовић (БП)

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица, Тамара Милићевић

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Живојин Хаџић, Зорица Обућина, Александра Стевановић, Биљана Ласковић, Бојана Томић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић

Комисија за попис

Владимир Јовановић, Ненад Кадријевић, Марко Поповић, Драгослав Цојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић - књиге

Комисија за естетско уређење

Сања Рајковић, Ружица Штулић (БП),Биља Ласковић (П), Љиља  Милошевић (З), учитељице из боравка, ЂокићСања,

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)