Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА

 

Стручна већа

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Сузана Јанковић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић,  Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић, Ана Радмилац

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић,  Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Владан Ћулафић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Данијела Кушљевић Никитовић, Душица Трнавац

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Ана Јовановић, Горан Милосављевић, Сања Ђокић,

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица, Александра Стевановић, Босиљка Јовановић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Душка  Љуштина, Маријана Брашњо

Стручно веће  за верску наставу и грађанско васпитање

Неда Димитријевић, Марко Поповић, Дарко Крстић, Петар Кордић

 

 

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Сања Рајковић

Разредно веће II разреда

Весна Величковић

Разредно веће III разреда

Марија Марковић

Разредно веће IV разреда

Ивана Игнески

Разредно веће V разреда

Василије Копривица

Разредно веће VI разреда

Дубравка Пејовић

Разредно веће VII разреда

Ненад Кадријевић

Разредно веће VIII разреда

Данијела Ђоковић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће млађих разреда

Сузана Јанковић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић

Стручно веће  за стране језике

Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Данијела Кушљевић Никитовић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина

Стручно веће  за информатику и ТИО

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

Стручно веће  за верску наставу и грађанско васпитање

Марко Поповић

Тимови, комисије ...

Тимови

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Славица Митровић, Снежана Стојановић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Василије Копривица, Невенка Мијаиловић, Николина Ћулум Марковић, Лазар Ванић, Неда Димитријевић, Драгана Маринковић – родитељ, Мирослав Стринека – ШО, Марко Илић, Јована Миленковић, Невена Илић - ученици

Тим за квалитет

Драгиша Драшковић, Бојана Томић, Ружица Штулић, Неда Димитријевић, Светлана Јока, Марија Милошевић, Николина Ћулум Марковић,

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Светлана Јока, Босиљка  Јовановић

Стручни актив за  развој Школског програма

БојанаТомић, Весна Јелисавчић, Данијела Кушљевић Никитовић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Лазар Ванић, Невенка Мијаиловић, Сања Рајковић, Милошевић Марија, Мирјана Неоричић, Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Дрезгић.

Сајт

Снежана Стојановић, Славица Митровић

Техничка подршка

Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић,

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар наставничког већа

Дубравка Пејовић

Педагошки колегијум

Директор школе, БојанаТомић и руководиоци стручних већа

Тим за електронски дневник  Митровић Славица, Мирослав Миленковић

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић

Тим за сарадњу са родитељима

Сања Рајковић, Маријана Брашњо, Марија Милошевић, Сузана Јанковић

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања

ДесанкаТасићЖивковић, Марко Поповић (БП), Александра Димитријевић (БП млађи), ДанијелаЂоковић (П), Биљана

Ласковић (П млађи), ТатјанаЏелетовић(З), Марија Младеновић (З млађи), ЛазарВанић, НиколинаЋулумМарковић.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Драгиша Драшковић, Горан Милосављевић, Данијела Ђоковић, Дубравка Пејовић, Марија Марковић, Мирјана Неоричић, Сања Ђокић, Владимир Ђорђевић, Марија Милошевић,

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Владан Ћулафић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Василије  Копривица

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Ивана Цветић (БП),Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

Горан Гајић

Савет родитеља- координатор и записничар

Ивана Цветић

Председник школског одбора

Данијел Стевановић

Комисије

Име и презиме

Комисија за бодовање запосленог

Василије Копривица, Невенка Мијаиловић, Горан Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

кординатор: Горан Милосављевић

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић,  Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана, Ана Јовановић  Ивана Цветић, Весна Величковић, Богуновић Љиља,  Весна Дрезгић, Сања Ђокић,

Позориште „Путујућа учионица“

Јасмина Гајић

Комисија за израду летописа

Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић, Славица Митровић

Комисија за електронски дневник

Славица Митровић, Мирослав Миленковић

Комисија за екскурзије и наставу у природи

Наставници историје и географије

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

Радост Европе: Нина Драгић, Василије Копривица, Маја Хаџић, Владимир Ђорђевић, Ана Радмилац, Владан Ћулафић,

е-Твининг: Маја Хаџић, Славица Митровић, Драгана Јовановић

Школски пројекти:

СИБОЗ : Владимир Ђорђевић, М. Поповић, Д. Драшковић, М. Брашњо, Бојана Поповић

Еко пројекат: Василије Копривица, Д. Вучић

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда,

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић, Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Драгиша Драшковић, БојанаТомић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за преглед матичних књ.

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Владан Ћулафић,  Зорица Обућина, Александра Стевановић, Биљана Ласковић, Бојана Томић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић

Комисија за попис

НенадКадријевић, МаркоПоповић, Драгослав Цојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић - књиге

Комисија за естетско уређење

СањаРајковић, Ружица Штулић (БП),Биља Ласковић (П), Љиља Милошевић (З), учитељице из боравка, Ђокић Сања,

       

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)