Школски акти
 • Регистрација

На основу члана 57. став 1. тачка 1; 156 став 2 тачка 5 и 159) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09 бр.и 52/11), члана 60. и 61. Закона о основној школи ("Сл. гласник РС" број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 64/03, 79/05 и 101/05), Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Сл. гласник РС" број 37/93 и 42/93) и Статута Основне школе "Васа Чарапић" у Белом Потоку, Школски одбор на седници која је одржана  24.04.2013.год. доноси следећи:

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ

УЧЕНИКА - НАСТАВНИКА

И РАДНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика , наставника и радника уређују се врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима,наставницима и радницима школе, услови за додељивање истих, покретање иницијативе за похваљивање и награђивање, надлежност органа школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању.

Правилником се уређују и критеријуми такмичења на основу којих се бира најуспешније одељење у току школске године, као и похваљивање и награђивање ученика,наставника и радника школе.

Члан 2.

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.

Члан 3.

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета.

II ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА
Члан 4.

Ученик може добити следеће врсте похвала:

 • за одличан успех и примерно владање;
  • за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
  • похвала "Ученик генерације";

Похвала из става 1. тачка 3. додељује се ученику завршног разреда.

Похвале се додељују на крају наставне године.

Члан 5.

Похвале могу бити усмене и писмене.

Усмену похвалу ученик може добити за редовно похађање наставе.

Члан  6.

Ученик се похваљује писмено на крају наставне године за постигнут одличан успех и примерно владање.

Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за освојено I, II, III место на општинском и вишем рангу такмичења у појединачној конкуренцији и то на предлог предметног наставника.

Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за учешће у некој од манифестација.

На предлог руководиоца секције одељењски старешина може писмено похвалити ученика за посебно залагање у раду секције.

Члан  7.

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима:

1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих наставних предмета и примерно владање;

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу друговима;

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе као и према родитељима других ученика.

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.Одељенски старешина подноси писмени извештај о испуњености услова из става 1. ,тачка 2.-4.

Члан  8.

Похвала "Ученик генерације" може бити додељена једном ученику .

Комисија, предлаже „Ученика генерације“,  Наставничком веће школе на основу критеријума   утврђених  овим правилником.

Најуспешнијем ученику завршног разреда   по објектима додељује се писмена Похвала, на   основу критеријума утврђених овим правилником.

Члан  9.

Диплома се додељује ученику на крају школовања ако основно образовање и васпитање стекне према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном року.

Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи прописана је диплома "Вук Караџић" као и диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета.

Члан 10.

Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и примерном владању.

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете утврђене овим правилником (у даљем тексту: посебна диплома).

III УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА


Члан 11.

Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику :

1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске годинепостигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање; и

2) ако, поред постигнутог одличног успеха и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Члан 12.

Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две школске године ако:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године;

3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. овог члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом.

Услови из  овог члана морају бити кумулативно испуњени.

Члан 13.

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за следеће наставне предмете:

 1. 1. српски језик;
 2. 2. матерњи језик за ученике припаднике националне мањине;
 3. 3. страни језик;
 4. 4. историја;
 5. 5. географија;
 6. 6. биологија;
 7. 7. математика;
 8. 8. физика;
 9. 9. хемија;

10. музичка култура;

11. ликовна култура;

12. физичко васпитање;

13. техничко и информатичко образовање;

14. информатика и рачунарство

15. верска настава

16. грађанско васпитање

Члан 14.

Диплома "Вук Караџић", изузетно, може се доделити ученику који из објективних разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред залагања потребна и одговарајућа способност као: музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање.

Члан 15.

Ученику коме је додељена диплома "Вук Караџић" може се доделити и једна или више посебних дипома, под условима утврђеним овим правилником.

Члан 16.

Диплому "Вук Караџић" и посебну диплому додељује школа ученику по одлуци Наставничког већа.

Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим се ученицима додељује диплома "Вук Караџић", а којима посебна диплома из члана 14. овог правилника.

Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће одељењско веће школе.

Члан 17.

Књига се додељује ученицима који су постигли одличан успех и примерно владање, добитницима дипломе "Вук Караџић" и ученику генерације.

Ученику који освоји I, II или III место на општинском,окружном и републичком такмичењу, као и међународним смотрама и такмичењима додељује се књига.

Додељивање награда из става 2. овог члана врши се у складу са расположивим средствима школе. Ученику награде могу додељивати и спонзори и донатори.

Члан 18.

Наставник се може похвалити и предложити за награду од стране директора и на седници Наставничког већа за успешно реализован наставни процес, као и постигнуте резултате на раду у секцијама и такмичењима ученика (општинским,градским и републичким).

Члан 19.

Радник школе може бити похваљен или награђен на предлог директора или на седници Наставничког већа  за изузетно залагање у раду и побољшању успешности школе у целини.

IV ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ

И НАГРАЂИВАЊЕ

Члан 20.

Иницијатива за похваљивање и награђивање ученика,наставника може потећи од:

заједнице ученика, предметног наставника,разредног наставник, одељењског старешине,  одељењског већа, Наставничког већа,руководиоца секције,Актива наставног предмета и директора школе.

Члан 21.

Предлог за похваљивање или награђивање ученика –наставника или групе ученика претходно се износи на иницијативу предлагача сходно члану 18.  која се о предлогу има изјаснити.

Члан 22.

Предлог за доделу похвале односно награде ученику ,наставнику доставља се надлежном органу школе,Наставничком већу , на разматрање и одлучивање са мишљењем. Надлежни орган школе обавезан је да примљени предлог размотри и о њему одлучи.

Одлука се доноси већином гласова свих чланова органа.

V НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ

ПОХВАЛЕ ИЛИ НАГРАДЕ

Члан 23.

На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба под условом:

 1. 1. ако је повређен поступак за додељивање награде,
 2. 2. ако је одлуку о похвали, награди донео ненедлежни орган школе,
 3. 3. ако је награду, односно похвалу добио ученик, наставник или радник који је није заслужио.

Право на жалбу има сваки заинтересовани ученик,наставник или запослени школе, у року од 8 дана рачунајући од дана доношења одлуке о додели похвале или признања.

О жалби одлучује орган који је Статутом школе одређен као другостепени орган- Школски одбор. Одлука по жалби је коначна.

VI УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 24.

Број освојених поена у току школске године ученик добија за највиши постигнут пласман по следећем критеријуму:

За учешће на такмичењима у појединачној конкуренцији бодовање се врши према следећој табели:

освојено
место

школско
такмичење

општинско
такмичење

окружно
такмичење

државно
такмичење

међудржавно

такмичење

I

15

30

45

60

75

II

12

25

40

55

70

III

10

20

35

50

65

У екипној конкуренцији бодовање се врши према следећој табели:

освојено
место

школско
такмичење

окружно
такмичење

државно
такмичење

I

12

20

25

II

10

15

20

III

5

10

15

VII АНГАЖОВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У РАДУ СЕКЦИЈА
Члан 25.

Наставничко веће може предложити секције – ученика и наставника који је према оцени руководиоца секције испољио посебно залагање у раду секције за шта предложени добија 10 поена.Предлог треба да буде писмено образложен.

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 26.

Свака одељењска заједница током школске године може да одржи највише 4 јавна

часа.

Сваки одржани јавни час одељењске заједнице бодује се са 10 поена.

Квалитет одржаног јавног часа процењује трочлана комисија коју чине 3 наставника, с тим да члан комисије не може бити одељењски старешина.

Чланови комисије оцењују час оценом од 1 до 5. Коначна оцена је збир свих оцена чланова комисије и 10 поена из члана 26. став 2.

Ученици су обавезни да присуствују саопштавању и образлагању оцена.

IX ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ РАДНИКА
Члан 27.

Наставника усмено могу похвалити директор. Наставник се може похвалити на

седници Наставничког већа за успешно реализован наставни процес, огледни

час, теоријско предавање, организацију школских приредби или за опште залагање

у раду школе.

На предлог Стручног већа, директора школе наставник-радник школе може бити награђен за изузетно залагање у раду или у раду секције као и на такмичењима и манифестацијама.

Награде могу бити усмене-писмене или новчане у складу са расположивим срествима школе.

Срества за награђивање ученика –наставника и радника школе се планирају финасиским планом за школску годину сходно члану 156 став 2.тачка 5 и 159 Закона о основама система образовања и васпитања  (Службени гласник РС , бр. 72/09 и 52/11).

Вредновање наставника на такмичењима се бодује за највиши освојен пласман по ученику:

освојено
место

општинско
такмичење

окружно
такмичење

државно
такмичење

I

25

30

40

II

20

25

35

III

15

20

30

У екипној конкуренцији бодовање се врши према следећој табели:

освојено
место

општинско
такмичење

окружно
такмичење

државно
такмичење

I

15

20

25

II

10

15

20

III

5

10

15

 

Члан 28.

Вредност  бода одређује Школски одбор на предлог финансијске службе и директора школе, као и висину награда за остале раднике школе.

Ученицима,наставницима и радницима школе награде могу додељивати и спонзори и донатори.

 

Члан 29.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

У Београду Председник Школског одбора

__________2013.године

__________________________

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)