Школски акти
  • Регистрација

П О С Л О В Н И К  О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА :

На основу члана 57.став 1.тачка1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник“РС бр.72/09 ) и Статута ОШ" Васа Чарапић“ Бели Поток, Школски одбор на седници одржаној 04.03.2015.године донео је

П О С Л О В Н И К  О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                    

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Овим пословником уређује се организација и рад Школског одбора ОШ „ Васа Чарапић“ Бели Поток ,Авалска бр.48А ( у даљем тексту: Школски одбор) и начин изјашњавања његових чланова.

Члан 2.

Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор има девет чланова :три представника јединице локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља.

           

Члан 3.

            У правном промету Школски одбор користи печат и штамбиљ школе и употребљава га за оверу аката које доноси у оквиру своје надлежности и за позиве за седнице.

       КОНСТИТУИСАЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 4.

            После именовања чланова Школског одбора од стране Скупштине општине, директор школе сазива прву конститутивну седницу школског одбора, на којој се врши верификација њиховог мандата.

            На првој седници бира се председник , заменик председника Школског одбора и записничар из реда чланова школског одбора, јавним гласањем.

Члан 5.

Школским одбором председава председник Школског одбора.

Председник има заменика.

            Послове Школског одбора може да обавља и заказује седнице и заменик председника у случају спречености или одсутности председника.

            Председник Школског одбора може одлучити да седници присуствују и друга лица која нису његови чланови ( представници родитеља ученика, штампе, запослени или друга заинтересована лица).

            Седници Школског одбора присуствује и учествује у његовом раду представник ученичког парламента без права одлучивања.

Седници Школског одбора присуствује и учествује у његовом раду представник синдиката без права одлучивања.

Члан 6.

На првој седници Школског одбора образују се комисије школског одбора за:

            1. општа акта школе / статут, правила понашања, пословник о раду школског одбора, правилник о раду и друго/.

            2. годишњи план рада школе

            3. радне односе / конкурсна комисија /

            4. ученичка питања

            Према потреби школски одбор може именовати и друге комисије, стручна и радна тела.

            Комисија има три члана (председника и два члана).

                          РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 7.

Послови Школског одбора обављају се на седницама.

            Седницу сазива и њоме руководи председник Школског одбора.

            Седнице се сазивају према програму рада Школског одбора, а могу се одржавати и према потреби и на предлог директора школе, оснивача и 1/3 чланова Школског одбора.

            Седнице се сазивају најмање 3 дана пре њеног одржавања. Изузетно у случајевима хитности, седница се може заказати у року од 24 часа од њеног одржавања. О хитности седнице одлучује председник Школског одбора.

                                                            Члан 8.

            Седнице се заказују писменим путем, а хитна седница телефоном, телеграфом или телефаксом, односно на начин који обезбеђује сигурно достављање позива за седницу.

            О благовременом достављању позива и материјала за седницу стара се Секретаријат школе.

                                                            Члан 9.

            Писмени позив за седницу са предлогом дневног реда, изводом из записника са претходне седнице и материјалом за седницу доставља се његовим члановима најмање 3 дана пре одржавања седнице.

Позив за седницу, извод из записника и материјал за седницу може се доставити и путем електронске поште.

                                                            Члан 10.

            Право и дужност чланова Школског одбора је да присуствује седници. У случају спречености дужни су да обавесте председника Школског одбора преко секретаријата школе најкасније један дан пре одржавања седнице.

            Оправданост одсуствовања са седнице утврђује председник Школског одбора о чему обавештава Школски одбор пре почетка седнице.

Члан 11.

            Председник отвара седницу Школског одбора и обавештава о броју присутних чланова и о разлозима њиховог изостанка.Оправдано одсутним члановима омогућава се изјашњавање и гласање о одлукама и закључцима телефонским путем.

            Уколико председник утврди да није обезбеђен кворум одложиће седницу за 24 часа.

            Седници Школског одбора присуствују директор и секретар школе.

            На почетку седнице усваја се записник са предходне седнице.

            Примедбе које се ставе на записник уносе се без претреса на начин и у форми у којој су дате.

Члан 12.

            Председавајући упознаје присутне са дневним редом.

            Дневни ред се може мењати на самој седници о чему се изјашњавају чланови школског одбора.

            О материјалу који се разматра води се расправа и предлаже доношење одлуке, решења или закључка.

                                                            Члан 13.

            Примедбе и предлози могу се давати усмено и писмено.

            Усмена расправа води се по редоследу пријављених кандидата.

            На предлог председника и чланова школског одбора говор се може временски ограничити.

                                                            Члан 14.

            Председник обезбеђује правилно спровођење дневног реда и стара се о одржавању реда на седници, о примени Статута школе и Пословника о раду школског одбора, о законитости рада и благовременом извршавању обавеза својих комисија, благовременом извршавању одлука школског одбора и друго.

Члан 15.

Због ометања рада на седници,могу се према члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:

-          Опомена на ред,

-          опомена која се уноси у записник,

-          одузимање речи,

-          удаљење са седнице

Члан 16.

Опомена на ред изриче се члану који на седници својим понашањем нарушава ред и одредбе овог Пословника.

Опомена која се уноси у записник изриче се члану који и после опомене на ред нарушава ред и одредбе Пословника.

Одузимање речи изриче се члану који у свом излагању нарушава ред,а већ је био записнички опоменут.

Мере: опомена на ред, опомена која се уноси у записник и одузимање речи изриче председник.

Удаљење са седнице изриче се према члану који и после изречене мере одузимања речи омете или спречава рад на седници, вређа или клевета поједине чланове и друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.

Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења. Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем.

Меру удаљења доноси школски одбор на предлог председника.

Члан школског одбора према коме је изречена мера удаљења дужан је да одмах напусти седницу.

Остала присутна лица која нису чланови школског одбора, због нарушавања реда, по овом Пословнику могу се удаљити са седнице после само једне опомене.

Члан 17.

            Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум, седница се може прекинути и одредити време за њен наставак.

            О наставку прекинуте седнице обавештавају се само одсутни чланови.

                                                            Члан 18.

            После закључене расправе гласа се о материјалу.

             Оправдано одсутни чланови изјашњавају се и гласају телефонским путем.

            Гласање је јавно и оглашава се дизањем руку.

            Изјашњавање је "ЗА" , "ПРОТИВ ",предлога „УЗДРЖАН“ од предлога

            Изјашњавање је, по правилу, скупно, а може у одређеним случајевима на захтев члана и појединачно. 

                                                 Члан 19.

            На седници се може одлучити да се поједине одлуке донесу тајним изјашњавањем.

           Тајно се гласа гласачким листићем, на начин који саопшти председник, спуштањем гласачких листића у кутију која се налази испред председника.

           Тајно гласање спроводи председник са још два члана који се на предлог председника бирају.

            Када су сви чланови гласали, изабрани чланови са председником броје гласове и утврђују резултат гласања.

            Председник објављује резултат гласања.

Члан 20.

            Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја чланова Школског одбора.Одсутним члановима омогућава се гласање телефонским путем.

            Уколико једнак број чланова гласа "за" и "против" , гласање ће се поновити. Ако се и након поновљеног гласања не добије потребна већина, одложиће се доношење одлуке.

            Председник потписује донете одлуке , решења и закључке.

                                                           

Члан 21.

            Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове:

            - доноси Статут школе

            - доноси Правила понашања у школи, Правилник о безбедности и заштити ученика и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова

            - доноси Годишњи план рада школе, и усваја извештај о његовом пословању

            - доноси школски односно васпитни програм рада и усваја извештај о његовом остваривању, о вредновању и самовредновању

            - доноси развојни план школе

            - одлучује о пословању школе, и наменском коришћењу остварених сопствених прихода у складy са Законом , финансијским планом школе и Правилником о расподели сопствених средстава

            - одлучује о коришћењу средстава школе у складу са законом

            - даје мишљење за избор наставника и стручних сарадника по распсаном конкурсу

            - расписује конкурс за избор директора школе

            - усваја извештај о извођењу екскурзија

- одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора школе и о престанку дужности директора школе

- разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно васпитног рада

- разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада

- доноси одлуку о издавању школских просторија

- доноси план јавних набавки

- доноси Пословник о свом раду

- одлучује као другостепени орган о приговорима запослених школе када је то законом , Статутом и другим актима школе одређено

- доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању

- доноси Финансијски план за припрему буџета Републике

- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун

- доноси одлуку по прибављеном мишљењу општине који ће се изборни предмети изучавати у школи

- одређује заменика директора у случају дужег одсуствовања директора школе

- доноси одлуке у вези са закључцима Савета родитеља

- разматра и усваја извештаје о попису средстава школе

- именује своје сталне и повремене комисије

- одлучује и о другим питањима.

                                                Члан 22.

О раду на седници води се записник.

Записник садржи основне податке о раду седнице, а нарочито о предлозима изнетим на седницама и донетим одлукама, решењима и закључцима.

Члан школског одбора може да захтева да се његово изворно мишљење унесе у записник.

Записник води записничар кога именује Школски одбор на првој конститутивној седници.

Записник потписује председник и записничар.

     КОМИСИЈЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Члан 23.

            Комисија за општа акта школе припрема предлог Статута, Пословника о раду школског одбора, Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места, Правилник о решавању стамбених потреба, Правилника о радним односима и друга општа акта.

            Комисија припрема предлог за аутентично тумачење Статута и свих општих аката које доноси школски одбор.

Члан 24.

Комисија за Годишњи план рада школе припрема предлог Годишњег плана рада школе и припрема закључке након усвајања Извештаја о годишњем плану рада школе.

Члан 25.

Комисија за радне односе припрема конкурс и текст за избор наставника, стручних сарадника и васпитача, разматра конкурсни материјал и утврђује листу кандидата који испуњавају услове и сачињава листу кандидата који су ушли у ужи избор, евентуално обавља разговор са кандидатима, доставља школском одбору писмени извештај о кандидатима пријављеним на конкурс .

Члан 26.

            Комисија за ученичка питања припрема извештај о појединим питањима везаним за успех и владање ученика и припрема предлог за његово побољшање, разматра стање и припрема предлоге за побољшање стандарда ученика, припрема решења по приговору ученика и њихових родитеља на одлуке школских органа, разматра и друга питања везана за остваривање права и обавеза ученика.

Члан 27.

            Председник, заменик председника школског одбора и записничар, могу се разрешити дужности и пре истека рока на који су изабрани по поступку и на начин на који су били и бирани.

Члан 28.

Рад школског одбора је доступан јавности.

Када се решава по приговору ученика јавност се искључује.

Са седнице се могу искључити сви присутни који нису чланови Школског одбора, што подразумева и директора и секретара школе у моменту одлучивања о њиховим правима и обавезама, односно у моменту доношења одлуке по приговору.

Одлуку о искључењу јавности доноси председник Школског одбора.

Члан 29.

Председник закључује седницу када се исцрпе све тачке дневног реда.

Члан 30.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 31.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник бр.820 од 04.03.2010. године.

                                                                        

                                                            Председник Школског одбора:

                                                           ____________________________

                                                            /Сања Рајковић/

Пословник је заведен под дел. бројем 129 од 04.03.2015.год.објављен на огласној табли школе 05.03.2015.год. а ступио на снагу дана 13.03.2015.год.

              

                                                                       

        

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)