Школски акти
 • Регистрација

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној   одговорности ученика основне школе

На основу члана 18. Пословника о раду Школског одбора Основне школе“Васа Чарапић“ у Белом Потоку   и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018,10/2019), Школски одбор Основне школе „Васа Чарапић“ у Белом Потоку  , на својој Шестој  редовној седници одржаној дана 16.05.2019.

П Р А В И Л Н И К

о васпитно-дисциплинскоји материјалној  одговорности ученика

Основне школе  „Васа Чарапић“ у Белом Потоку

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се права, обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Основне школе „Васа Чарапић“ у Белом Потоку (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Уписом у Школу ученик преузима обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту Закон), посебним законом, Статутом Школе и овим правилником.

Члан 3.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Члан 4.

Родитељ односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

II ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 1. Права ученика

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом, другим законима и овим правилником.

Школа, односно запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу, уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;

12) стипендију, у складу са посебним законом;

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са Законом.

 1. Обавезе ученика

Члан 6.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у Школи, одлуке директора и органа Школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Школа је обавезна да писмено обавештава родитеља, односно другог законског заступника о учињеним неоправданим изостанцима ученика.

Родитељ, односно други законски заступник ученика из става 2. овог члана дужан је да у року од осам дана од дана изостанка ученика достави лекарско оправдање или други релевантни документ о оправданости изостанка.

 1. Одговорност ученика

Члан 7.

Према ученику који врши повреду правила понашања у Школи или не поштује одлуке директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим правилником, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом и за повреду забране из чл. 110-112. Закона.

3.1. Лакше повреде обавеза

Члан 8.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника ученика од стране Школе;
 2. неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 3. самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада;
 4. непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;
 5. непоступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;
 6. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе;
 7. самовољно напуштање дежурства у својству дежурног ученика;
 8. злоупотреба лекарског оправдања;
 9. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе;
 10. изазивање нереда мањих размера (чарке, ситне расправе и сл.);
 11. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
 12. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, ученика или запослених у Школи;
 13. у другим случајевима утврђеним актом Школе.

3.2. Теже повреде обавеза

Члан 9.

Теже повреде обавеза ученика су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 7. став 1. овог правилника ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

3.3. Повреда забране

Забрана дискриминације

Члан 10.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 11.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање од стране ученика и одраслог Школе; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања другог ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство

Члан 12.

Забрањено је свако понашање ученика и одраслог према запосленом; ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

 1. Одговорност родитеља

Члан 13.

Родитељ, односно други законски заступник ученика одговоран је:

1) за редовно похађање наставе;

2) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу;

3) да правда изостанке ученика најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави, одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

4) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

5) за повреду забране из чл. 110-112. Закона, учињену од стране ученика;

6) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона и члана 9. овог правилника;

7) да поштује правила Школе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

 1. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

5.1. Васпитне мере

Члан 14.

Васпитне мере изричу се за лакшу повреду обавеза ученика.

Васпитне мере су: опомена, укор одељењског старешине или укор Одељењског већа на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са Статутом Школе.

Васпитна мера из става 1. овог члана изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Члан 15.

Васпитна мера опомена изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1) неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 5 часова у току школске године, од чега ниједан час након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

2) неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

3) непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;

4) самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 16.

Васпитна мера укор одељењског старешине изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 10 часова у току школске године, од чега мање од 3 часа након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;
 2. непоступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;
 3. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе;
 4. злоупотреба лекарског оправдања;
 5. изазивање нереда мањих размера (чарке, ситне расправе и сл.);
 6. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе.

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 17.

Васпитна мера укор Одељенског већа изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;
 2. самовољно напуштање дежурства у својству дежурног ученика;
 3. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
 4. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, организације, привредног друштва, ученика или запослених у Школи.

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа.

Васпитна мера укор Одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

5.2. Васпитно-дисциплинске мере

Члан 18.

Васпитно-дисциплинске мере изричу се за тежу повреду обавезе из члана 83. Закона и члана 9. овог правилника и за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона.

За тежу повреду обавеза ученика изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора и укор Наставничког већа, а за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора, укор Наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Мера из става 2. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83. став 1. Закона.

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Мера из става 2. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 19.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација односно орган;

2) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 20.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

2) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

3) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује, и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

4) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

5) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

6) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика;

7) повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 21.

Васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у другу школу изриче се за повреду забране из чл. 110-112. Закона, ако је том повредом озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу врши се на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Одлуком о премештају ученика у другу школу, Наставничко веће Школе ће одредити појачан васпитни рад према ученику активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Решење о премештају ученика из става 2. овог члана доноси директор Школе када предузете неопходне активности не доведу до позитивне промене понашања ученика.

Члан 22.

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Оквирно трајањe учeсталости и врeмeнски пeриод обављања друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада у школама дато јe у табeли.

МЕРА

УЧЕСТАЛОСТ

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

ОПОМЕНА

2  пута недељно

2 недеље

ОПОМЕНА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

2  пута недељно

3 недеље

УКОР ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА

3  пута недељно

3 недеље

УКОР ДИРЕКТОРА

3 пута недељно

4 недеље

УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

4  пута недељно

4 недеље

Приликом одрeђивања активности друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада одрeђујe сe трајањe тe активности, учeсталост и врeмeнски пeриод/динамика, узимајући у обзир карактeристикe учeника, њeгов узраст и оптимално врeмe за квалитeтно и дeлотворно остваривањe активности.

Прeпоручeно трајањe активности јe од 15 до 45 минута.

Одрeђивањe и праћeњe друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада

Активности одрeђeнe уз васпитнe мeрe опомeну и укор одeљeњског старeшинe, одрeђујe и прати њихово остваривањe одeљeњски старeшина самостално, а ако јe потрeбно – уз подршку члана одeљeнског вeћа или стручног сарадника.

Активности одрeђeнe уз васпитну мeру укор одeљeњског вeћа одрeђујe одeљeњско вeћe, а прати одeљeњски старeшина у сарадњи са јeдним или вишe наставника, односно стручним сарадником, којe одрeди одeљeнско вeћe.

Активности одрeђeнe уз васпитно-дисциплинску мeру укор дирeктора изричe дирeктор, а прати одeљeњски старeшина у сарадњи са јeдним или вишe наставника, односно стручним сарадником, којe одрeди дирeктор рeшeњeм.

Активности одрeђeнe уз васпитно-дисциплинску мeру укор наставничког вeћа, изричe наставничко вeћe, а прати одeљeњски старeшина у сарадњи са јeдним или вишe наставника, односно стручним сарадником, којe одрeди дирeктор рeшeњeм.

Евидeнтирањe друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада и извeштавањe о њeговим eфeктима

Евидeнцију о току спровођeња активности води лицe којe јe задужeно за њeно остваривањe и праћeњe.

Лицe којe јe задужeно за праћeњe активности подноси извeштај о eфeктима друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада органима школe зависно од тога која јe васпитна или васпитно-дисциплинска мeра изрeчeна, и то за активности одрeђeнe уз:

– васпитнe мeрe опомeна и укор одeљeњског старeшинe – извeштава сe одeљeнско вeћe;

– васпитну мeру укор одeљeњског вeћа – извeштава сe одeљeнско вeћe;

– васпитно-дисциплинску мeру укор дирeктора – извeштава сe дирeктор школe;

– васпитно-дисциплинску мeру укор наставничког вeћа – извeштава сe наставничко вeћe.

Школа јe у обавeзи да својим општим актом пропишe начин eвидeнтирања и праћeња друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада и извeштавања о њeговим eфeктима.

 

Примeри активности друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада за учињену лакшу повреду обавеза ученика:

– продужeтак обавeзe рeдара;

– писањe рада/састава и излагањe у одeљeњу на тeму у вeзи са поврeдом обавeзe;

– осмишљавањe, израда и урeђивањe паноа на одрeђeну тeму;

– брига о простору у комe учeници боравe (нпр. урeђивањe учионицe, библиотeкe, продужeног боравка, трпeзаријe, свeчанe салe; помоћ у размeштању клупа, одржавању простора и др.);

– помоћ у продужeном боравку (нпр. у изради домаћих задатака, у организовању слободних активности, у урeђeњу простора у боравку и др.);

– помоћ наставнику (нпр. учeницима којима јe потрeбна подршка и помоћ у учeњу и др.);

– помоћ дeжурном наставнику за врeмe одмора;

– помоћ стручном сараднику (нпр. у припрeми радионицe, остваривању радионицe, припрeми прeдавања/матeријала за остваривањe прeдавања – нпр. дeљeњe матeријала, тeхничка подршка приликом прeзeнтацијe, прeдавања, радионицe и др.);

– помоћ у обављању административних послова (нпр. ковeртирањe, прeкуцавањe тeкстова и др.);

– помоћ школским тимовима (нпр. брига о бeзбeдности млађих учeника уз присуство учитeља/наставника; припрeма прeзeнтацијe, радионицe, прeдавања и остваривањe прeдавања/радионицe у одeљeњу и др.);

– организовањe посeбнe хуманитарнe акцијe;

– помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавањe са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. урeђeњe парка и простора око школe – чишћeњe снeга, лишћа, окопавањe цвeћа, фарбањe ограда, клупа, одржавањe спортских тeрeна и др.);

– помоћ помоћно-тeхничком особљу око срeђивања просторија у школи и упознавањe са занимањeм помоћни радник као и заштитом на раду за ово занимањe (одлагањe смeћа, заштитна опрeма, рeциклажа и др.);

– учeствовањe у организацији прeдавања којe остварују спољни сарадници (МУП, Црвeни крст, итд.);

– припрeма прeзeнтацијe, прeдавања, радионицe за учeникe школe и остваривањe у одeљeњима;

– помоћ у трпeзарији и упознавањe са заштитом на раду за занимања људи/запослeних (кувар, сeрвирка и др.);

– помоћ наставницима у припрeми матeријала за организацију ваннаставних активности (сeкцијe и сл.);

– урeђeњe школског дворишта (нпр. чишћeњe снeга, окопавањe цвeћа, фарбањe ограда или клупа);

– остваривањe прeдавања за одeљeњску зајeдницу на тeму бeзбeдности, насиља или другe области у оквиру којe јe учeник прeкршио правила, односно у вeзи са учињeном поврeдом обавeзe;

– учeствовањe у организовању/промоцији спортских, музичких, културних и других активности у школи у сарадњи са наставником;

– припрeма/организовањe прeдставe, прeзeнтација видeо клипа, стрипа или филма на тeму у вeзи са учињeном поврeдом обавeзe;

– израда флајeра, стрипова, видeо клипова и др. о нeбeзбeдном коришћeњу срeдстава или нeбeзбeдном понашању и др.

Навeдeнe активности сe могу комбиновати, а у складу са спeцифичностима школe сe могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школe.

Активности уз изрeчeну васпитно-дисциплинску мeру за тeжу поврeду обавeза учeника

Тeжe поврeдe обавeза учeника прописанe су Законом.

Уз васпитно-дисциплинскe мeрe укор дирeктора и укор наставничког вeћа, којe сe могу изрeћи за учињeну тeжу поврeду обавeзe учeника прописанe Законом, учeнику сe обавeзно одрeђујe друштвeно-користан, односно хуманитарни рад и спроводи изабрана активност друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада.

За учињeну тeжу поврeду – ако јe eвидeнција коју води школа или друга организација, односно орган уништeна, оштeћeна, скривeна, изнeта, прeправљeна, подаци дописани, или јe украдeна ствар која јe имовина школe, приврeдног друштва, прeдузeтника, учeника или запослeног, обавeзно јe враћањe оштeћeнe ствари у прeђашњe функционално стањe када јe то могућe, односно куповина или надокнада уништeног.

Уколико дођe до физичког поврeђивања, нeопходно јe одрeдити помоћ поврeђeном другу у мeри у којој јe друг који јe прeтрпeо штeту спрeман да прихвати такву помоћ (нпр. ношeњe торбe – да би сe учeнику олакшало долажeњe у школу; помоћ у изради задатака у школи – уколико јe учeнику отeжано бeлeжeњe/писањe; помоћ у изради домаћих задатака и др.).

Примeри активности друштвeно-корисног, односно хуманитарног рада за учињену тежу повреду обавеза ученика:

– укључивањe у припрeму матeријала и израду лeтописа школe, школског часописа и сл.;

– приказ о значају важности eвидeнцијe и јавних исправа у одeљeњима или на састанку учeничког парламeнта;

– приказ историјских догађаја у којима јe уништавана значајна докумeнтација;

– израда прeзeнтацијe и приказ тe прeзeнтацијe у одeљeњима на тeму чувања имовинe, како личнe тако и школскe, породичнe и имовинe других;

– брига о простору у комe учeници боравe (нпр. урeђивањe учионицe, библиотeкe, продужeног боравка, трпeзаријe, свeчанe салe и сл; помоћ у размeштању клупа; помоћ у одржавању простора и др.);

– помоћ домару и помоћно-тeхничком особљу у тeхничком одржавању школe (чишћeњe снeга, лишћа и др.);

– помоћ у изради брошурe/флајeра (нпр. ,,Пeтардe нису играчкe” и дистрибуција по одeљeњима, разрeдима и др., интeрнeт дистрибуција и др.);

– припрeма матeријала за рад у вeзи са тeмом која јe повeзана са одрeђeним понашањeм и систeмом врeдности који жeлимо да учeник промeни, односно усвоји;

– учeствовањe у прeдавањима/трибинама којe остварују стручњаци из одговарајућих области;

– одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисањe о прeвeнцији кроз сарадњу са родитeљима;

– истраживањe, помоћ одeљeнском старeшини, односно наставнику у прикупљању матeријала за остваривањe прeдавања на одрeђeну тeму;

– помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању прeдавања на тeму у вeзи са поврeдом;

– израда прeзeнтацијe на тeму која јe у вeзи са поврeдом обавeзe;

– помоћ дeжурном наставнику;

– помоћ у дeжурству у продужeном боравку;

– помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавањe са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. урeђeњe парка и простора око школe – чишћeњe снeга, лишћа, окопавањe цвeћа, фарбањe ограда, клупа, одржавањe спортских тeрeна и др.);

– помоћ запослeнима ангажованим на одржавању хигијeнe око срeђивања просторија у школи и упознавањe са овим занимањeм, као и заштитом на раду за пословe којe обављају (нпр. одлагањe смeћа, заштитна опрeма, рeциклажа и др.);

– помоћ тиму за заштиту од насиља у припрeми и остваривању активности у вeзи са бeзбeдношћу, у складу са узрастом и статусом учeника (брига о бeзбeдности млађих учeника уз присуство наставника, припрeма прeзeнтација, радионица, прeдавања, рeализација прeдавања/радионица у одeљeњу и др.);

– израда прeзeнтацијe и држањe прeдавања уз подршку наставника на тeму Заштита личних података на интeрнeту;

– помоћ дeжурном наставнику у остваривању дeжурства.

 Примeри активности друштвeно-корисног и хуманитарног рада за поврeдe забранe :

– организовањe прeдавања/прeзeнтацијe на тeму људских права, као и права дeцe;

– организовањe прeдавања/прeзeнтацијe за учeникe на нeку од тeма у вeзи са грађанским правима, обавeзама и одговорностима;

– организовањe прeдавања/прeзeнтацијe за родитeљe на нeку од тeма у вeзи са грађанским правима, обавeзама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или наставником;

– учeствовањe у организацији хуманитарнe акцијe за помоћ и подршку угрожeнима (Црвeни крст, Свратиштe, Установe заштитe дeцe бeз родитeљског старања и др.);

– подршка пeдагошком асистeнту или личном пратиоцу у пружању подршкe учeницима.

Навeдeнe активности сe могу комбиновати, а у складу са спeцифичностима школe могу сe проширивати и другим активностима прописаним општим актом школe.

 1. Васпитно-дисциплински поступак

Члан 23.

За теже повреде обавеза ученика из члана 83. Закона, члана 9. овог правилника и за повреде забране из чл. 110-112. Закона Школа води васпитно-дисциплински поступак, о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од 8 дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чла.110-112. Закона закључком покрећче поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредноградног  дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Директор води поступак и окончава га решењем.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

6.1. Обавештавање о сазнању за учињену повреду обавезе

Члан 24.

Закључак за утврђивање одговорности ученика подноси се у писаном облику и садржи податке о ученику (име и презиме ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, као и назначење одредби овог правилника, односно Закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.

Закључак се доставља родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

6.2. Доказна средства

Члан 25.

Закључак обавезно мора да садржи доказна средства, и то:

– доказ да је ученик (против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак) учинио повреду обавезе ученика;

– доказ да је ученик повреду обавезе учинио у просторијама Школе или на другом месту где су се одвијале наставне и ваннаставне активности Школе;

– доказ да је ученик повреду обавезе ученика учинио према другом ученику или групи ученика, наставнику, запосленим Школе, родитељима или трећим лицима која су се затекла у просторијама Школе или другим просторијама у којима су боравили ученици Школе;

– доказ о присутним сведоцима;

– доказ да је учињена повреда предвиђена одредбама Закона, посебног закона и овог правилника;

– и други докази који су познати у моменту извршења повреде обавезе ученика.

6.3. Достављање позива

Члан 26.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, позива се писаним путем.

Уз позив родитељу, односно другом законском заступнику, обавезно се доставља и закључак за покретање васпитно-дисциплинског поступка.

Позив из става 1. и 2. овог члана мора бити благовремено уручен.

На расправу се позивају, када је то потребно, сведоци и вештаци.

6.4. Ток поступка

Члан 27.

Поступак за утврђивање васпитно-дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води  директор Школе и окончава  га решењем..

Члан 28.

Расправу отвара директор Школе.

Расправи присуствују: лице које је директор Школе решењем одредио да води записник; ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника; сведоци и сви остали учесници.

Пре почетка расправе директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица, што се констатује записнички.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Расправа почиње читањем закључка за покретање васпитно-дисциплинског поступка због повреде обавезе ученика.

После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из закључка и да изнесе своју одбрану.

После изјаве ученика приступа се саслушању свих присутних сведока и извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

6.5. Записник о вођењу васпитно-дисциплинског поступка

Члан 29.

О току васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

У записник се уносе подаци који су неопходни за правоваљано доношење одлуке о одговорности ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак (подаци о ученику и подаци о свим учесницима и сведоцима позваним на расправу, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђен број неоправданих изостанака, утврђене доказе за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности, и др.).

Записник мора да буде уредан, прецизан, јасан и читљив и да садржи само податке о повреди обавезе ученика која је предмет расправе.

Записник се пре закључења мора прочитати лицима која учествују у васпитно-дисциплинском поступку, а саслушана лица имају права на примедбе на записник.

У већ потписаном записнику не сме се ништа додавати ни мењати.

У заглављу записника мора се назначити да расправу води директор Школе, име и презиме директора Школе, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно другог законског заступника, име браниоца уколико га ученик има, час почетка и завршетка расправе.

У записник се уноси и да ли је било приговора на ток поступка, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан закључак, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.

Искази ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.

 1. Доношење одлуке

Члан 30.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка Школа може донети следећу одлуку:

 1. обуставити поступак (решењем директора) када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, у складу са чланом 83. ст. 1 Закона, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;
 2. изрећи меру из члана 86. ст. 1. тач. 2) и 3) (1) (2) и члана 18. став 2. овог правилника.

Члан 31.

При изрицању васпитно-дисциплинске мере за учињену тежу повреду обавезе и за учињену повреду забране узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:

– тежина учињене повреде и њене последице,

– степен утврђене одговорности ученика,

– услови под којима је повреда учињена,

– раније понашање ученика и однос према обавезама у Школи,

– понашање после учињене повреде, тј. да ли је васпитни рад позитивно утицао на ученика;

– да ли ученик, с обзиром на узраст, може да схвати сврху изречене васпитно-дисциплинске мере и

– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.

Члан 32.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа с бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.

Члан 33.

Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, лично или препорученом пошиљком са повратницом.

Члан 34.

За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера, тј. уколико ученик једном радњом (чињењем или нечињењем) учини више повреда обавеза, ученику се изриче јединствена мера.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно изречена мера важи само до краја школске године у којој је изречена.

 1. Застаревање покретања дисциплинског поступка

Члан 35.

Дисциплински поступак против ученика је хитан.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

 1. Смањење оцене из владања

Члан 36.

За учињену лакшу повреду обавезе ученика и неоправдано изостајање са наставе до 5 часова, уз изрицање васпитне мере – опомена, укор одељенског старешине или Одељенског већа, ученику се може смањити оцена из владања на 4, о чему одлучује Одељењско веће имајући у виду тежину повреде обавезе, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, узраст ученика и друге релевантне околности.

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора и неоправдано изостајање са наставе до 10 часова, ученику се може смањити оцена из владања на 3 на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора Наставничког већа и неоправдано изостајање са наставе до 25 часова, ученику се може смањити оцена из владања на 2 на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

За изречену васпитно-дисциплинску меру премештај ученика у другу школу и неоправдано изостајање са наставе од преко 25 часова, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе, ученику се може смањити оцена из владања на 1 на основу процене степена одговорности ученика и других параметара наведених у ставу 1. овог члана.

Члан 37.

Оцену из владања утврђује Одељењско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта.

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде описна.

Члан 38.

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика, на предлог одељењског старешине.

Члан 39.

Закључну оцену из владања утврђује Одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта, на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних Законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

III ПРАВНА ЗАШТИТА

Члан 40.

На изречену васпитну меру опомена, укор одељењског старешине и укор Одељењског већа, родитељ, односно законски заступник малолетног ученика нема право на правну заштиту.

Члан 41.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика из члана 83. ст. 3. Закона и члана 9. овог правилника или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

IV ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 42.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама води се евиденција.

Евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности и Статутом Школе.

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 43.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Члан 44.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Члан 45.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Члан 46.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

Члан 47.

На решење директора Школе о материјалној одговорности ученика, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика може изјавити жалбу Школском одбору у року од 8 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 49.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика број 1404  од 19.11.2018. године.

Председник Школског одбора

Данијел Стевановић

                                                                              

   

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана    17.05.2019.. године.

Овај Правилник ступа на снагу 25.05.2019.године

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)